​Har du spørgsmål?

Vedtægter​

Vedtægter

for

Humble Vandværk

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 16. marts 1933, er et andelsselskab,

hvis navn er Humble Andels Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Langeland Kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov

og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets

forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække

forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage

medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af

selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,

der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

det af Langeland Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter

indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt,

et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende

indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad –

herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo –

forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring

indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæ-ring,

ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til

sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer,

eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra

forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder –

ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne

få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt

vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved

køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages

varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med

angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest

1 måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende

herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af

begæringen, og dagsordenen skal udsendes med mødeindkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne afgørelser indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme

kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og

har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,

og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af betingelserne ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær

generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved

2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der

hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået

stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes

afholde de efter deres skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. Eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke

udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er).

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes

efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 1933, og er sidst ændret på generalforsamlingen den 20. april 1998.

De træder i kraft den 1. maj 1998.​

Firmainfo

Humble Vandværk

CVR: 26086213

Læs cookiedeklaration her

Kontakt

Telefon: 20 33 05 08

E-mail: info@humblevand.dk